สคบ. เตือน หลังมีหอพักหัวหมอ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ แต่ขึ้นค่าส่วนกลาง

จากกรณีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ที่จะมีผลในวันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป ซึ่งประกาศดังกล่าวห้ามผู้ประกอบการคิดค่าบริการกระแสไฟและน้ำประปา เกินกว่าอัตราที่ผู้บริการกระแสไฟและน้ำประปาเรียกเก็บ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการพยายามหาแนวทางเรียกเก็บเงินผู้เช่าด้วยรูปแบบอื่น เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปโดยวิธีขึ้นค่าส่วนกลางแทน

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกประกาศแจ้งเตือนว่า ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบการทำกับผู้เช่า ต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด สำหรับอัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการ เช่น ค่าจดปริมาณกระแสไฟ ปริมาณการใช้น้ำปะปา ค่าสูบน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันประปาในอาคาร

รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นถ้ามี ผู้ประกอบการสามารถเรียกเก็บได้เพียงเท่าที่ได้จ่ายไปจริง และมีเหตุผลอันสมควร โดยต้องแสดงวิธีการและกำหนดระยะเวลาชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการดังกล่าว ได้ตามที่จ่ายจริงและมีเหตุผลสมควรเท่านั้น โดยต้องแสดงวิธีการและกำหนดระยะเวลาในการชำระค่าบริการนั้นด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป หากสัญญาเช่าอาคารที่ทำกับผู้เช่าไม่เป็นไปตามคณะกรรมการว่าด้วยสัญญากำหนดจะมีความผิดทางกฎหมาย โดยผู้ประกอบการสามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1166 ส่วนผู้บริโภค หากเห็นว่าสัญญาไม่เป็นธรรม หรือเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนต่อ สคบ.เพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้

Tagged: Tags

ใส่ความเห็น